Duloxetine


品名 許可證字號 主成份 更新日期
"鴻汶"欣樂膠囊60毫克(Apa-Cymba Capsules 60mg) 衛部藥製字第058356號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2017-04-26
"鴻汶"欣樂膠囊60毫克(Apa-Cymba Capsules 60mg) 衛部藥製字第058356號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2017-04-26
千憂解 60毫克(CYMBALTA 60MG) 衛署藥輸字第024239號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2017-02-21
千憂解 30毫克(CYMBALTA 30MG) 衛署藥輸字第024240號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2017-02-21
萬憂停膠囊30毫克(Duxetine Capsules 30mg) 衛署藥製字第056776號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2017-02-03
萬憂停膠囊30毫克(Duxetine Capsules 30mg) 衛署藥製字第056776號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2017-02-03
得憂停(Duloxetine hydrochloride "SCI") 衛署藥製字第056630號 2017-01-17
"愛爾蘭"千憂解膠囊60毫克(Cymbalta Capsules 60mg "Ireland") 衛署藥輸字第024504號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2016-06-03
安護膠囊40毫克(Yentreve 40mg) 衛署藥輸字第024349號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2016-06-03
安護膠囊20毫克(Yentreve 20mg) 衛署藥輸字第024350號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2016-06-03
〝愛爾蘭〞千憂解膠囊 30 毫克(Cymobalta Capsules 30mg 〝Ireland〞) 衛署藥輸字第024704號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2016-06-03
〝愛爾蘭〞千憂解膠囊 30 毫克(Cymobalta Capsules 30mg 〝Ireland〞) 衛署藥輸字第024704號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2016-06-03
"台裕"樂心平膠囊30毫克(Lexinping Capsules 30mg "Tai Yu") 衛部藥製字第058181號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2015-10-26
萬憂停膠囊60毫克(Duxetine Capsules 60mg) 衛署藥製字第057743號 DULOXETINE HYDROCHLORIDE 2015-08-13

 

 


 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。