Ibuprofen


品名 許可證字號 主成份 更新日期
伊普(IBUPROFEN) 衛署藥輸字第024953號 2017-04-27
異布洛芬70(IBUPROFEN 70) 衛署藥輸字第025407號 2016-06-27
異布洛芬50(IBUPROFEN 50) 衛署藥輸字第025402號 2016-06-27
異布洛芬(Ibuprofen) 衛署藥輸字第025390號 2016-03-24
異布洛芬(IBUPROFEN) 衛署藥陸輸字第000001號 IBUPROFEN 2017-11-24
"優良"宜痛炎凝膠50毫克/公克(伊普)(UPROFEN GEL 50MG/GM "U-LIANG"(IBUPROFEN)) 衛署藥製字第039395號 IBUPROFEN 2016-01-27
德吉鎮痛乳膏(Dolgit Cream) 衛部藥輸字第026211號 IBUPROFEN 2014-12-24
醫普達凝膠(Ibutop Gel) 衛部藥輸字第026107號 IBUPROFEN 2014-12-24
異布洛芬(Ibuprofen) 衛署藥陸輸字第000478號 2011-11-28
果布洛芬(IBUPROFEN) 衛署藥陸輸字第000090號 IBUPROFEN 2013-12-16
異布洛芬(IBUPROFEN) 衛署藥陸輸字第000083號 IBUPROFEN 2016-06-01
異布洛芬(IBUPROFEN) 衛署藥陸輸字第000012號 IBUPROFEN 2016-11-01
異布洛芬(Ibuprofen) 衛署藥輸字第025505號 2017-04-14
異布洛芬(IBUPROFEN) 衛署藥輸字第023386號 IBUPROFEN 2014-01-24
異布洛芬(IBUPROFEN) 衛署藥輸字第022862號 IBUPROFEN 2014-02-06
異布洛芬(IBUPROFEN B.P.) 衛署藥輸字第021813號 IBUPROFEN LYSINE 2016-05-30
異丁普魯放(IBUPROFEN "FRANCIS") 衛署藥輸字第004560號 IBUPROFEN 2016-01-25
2-(4異丁基苯)丙酸(IBUPROFEN) 衛署藥製字第011835號 IBUPROFEN 2016-06-01

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。