Prednisolone 10 mg O P

品名 許可證字號 主成份 更新日期
乙酸培尼皮質醇(Prednisolone Acetate) 衛署藥陸輸字第000576號 2013-04-29
乙酸培尼皮質醇(Prednisolone Acetate) 衛署藥陸輸字第000470號 2017-01-20
培尼皮質醇(Prednisolone) 衛署藥陸輸字第000441號 2017-01-20
培尼皮質醇(Prednisolone) 衛署藥陸輸字第000377號 2016-04-11
培尼皮質醇(Prednisolone) 衛署藥陸輸字第000373號 2016-03-29
乙酸培尼皮質醇(Prednisolone Acetate) 衛署藥陸輸字第000363號 2016-04-11
培尼皮質醇(Prednisolone) 衛署藥陸輸字第000298號 2016-05-31
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000284號 2017-08-11
培尼皮質醇(Prednisolone) 衛署藥陸輸字第000257號 2017-04-10
培尼皮質醇(Prednisolone) 衛署藥陸輸字第000239號 2014-05-26
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000175號 PREDNISOLONE 2016-04-19
乙酸培尼皮質醇(PREDNISOLONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000150號 PREDNISOLONE ACETATE 2017-01-20
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000146號 PREDNISOLONE 2017-01-20
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000118號 PREDNISOLONE 2014-01-28
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000114號 PREDNISOLONE 2013-12-16
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000055號 PREDNISOLONE 2016-09-23
磷酸鈉培尼皮質醇(PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE) 衛署藥陸輸字第000043號 PREDNISOLONE PHOSPHATE SODIUM 2014-01-24
乙酸培尼皮質醇(PREDNISOLONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000037號 PREDNISOLONE ACETATE 2016-09-23
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000024號 PREDNISOLONE 2016-09-23
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000015號 PREDNISOLONE 2010-01-23

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。