Corticosteroids for systemic use, plain

子分類

GlucocorticoidsMineralocorticoids

品名 許可證字號 主成份 更新日期
皮質醇(HYDROCORTISONE) 衛署藥陸輸字第000128號 HYDROCORTISONE 2014-01-28
乙酸皮質醇(HYDROCORTISONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000123號 HYDROCORTISONE ACETATE 2011-01-10
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000118號 PREDNISOLONE 2014-01-28
甲基培尼皮質醇(METHYLPREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000117號 METHYLPREDNISOLONE 2016-05-30
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000114號 PREDNISOLONE 2013-12-16
乙酸皮質酮(CORTISONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000108號 CORTISONE ACETATE 2016-06-28
磷酸鈉迪皮質醇(DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE) 衛署藥陸輸字第000101號 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 2013-12-16
迪皮質醇(DEXAMETHASONE) 衛署藥陸輸字第000065號 DEXAMETHASONE 2011-11-29
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000055號 PREDNISOLONE 2016-09-23
乙酸皮質醇(HYDROCORTISONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000047號 HYDROCORTISONE ACETATE 2013-12-16
磷酸鈉培尼皮質醇(PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE) 衛署藥陸輸字第000043號 PREDNISOLONE PHOSPHATE SODIUM 2014-01-24
乙酸皮質醇(HYDROCORTISONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000041號 HYDROCORTISONE ACETATE 2016-09-23
皮質醇(HYDROCORTISONE) 衛署藥陸輸字第000039號 HYDROCORTISONE 2015-05-22
乙酸培尼皮質醇(PREDNISOLONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000037號 PREDNISOLONE ACETATE 2016-09-23
貝皮質醇(BETAMETHASONE) 衛署藥陸輸字第000033號 BETAMETHASONE 2016-09-23
迪皮質醇(DEXAMETHASONE) 衛署藥陸輸字第000028號 DEXAMETHASONE 2016-09-23
培尼皮質醇(PREDNISOLONE) 衛署藥陸輸字第000024號 PREDNISOLONE 2016-09-23
丙酮特安皮質醇(TRIAMCINOLONE ACETONIDE) 衛署藥陸輸字第000025號 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 2010-01-23
磷酸鈉迪皮質醇(DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE) 衛署藥陸輸字第000018號 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 2016-09-23
乙酸皮質醇(HYDROCORTISONE ACETATE) 衛署藥陸輸字第000016號 HYDROCORTISONE ACETATE 2010-01-23

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。