Tobramycin


品名 許可證字號 主成份 更新日期
"優良"特黴素注射液10公絲/公撮(泰百黴素)(TOBRA INJECTION 10MG/ML (TOBRAMYCIN)) 衛署藥製字第025631號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2016-01-27
"優良"特黴素注射液40公絲/公撮(泰百黴素)(TOBRA INJECTION 40MG/ML (TOBRAMYCIN)) 衛署藥製字第025621號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2016-01-27
特黴素(TOBRAMYCIN) 衛署藥輸字第014435號 TOBRAMYCIN 2016-05-18
妥普欣注射液40公絲/公撮(泰百黴素)(TOPSIN INJECTION 40MG/ML (TOBRAMYCIN) "PURZER") 衛署藥製字第039949號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2013-10-03
妥朗注射液40公絲/公撮(泰百黴素)(TOROUND INJECTION 40MG/ML (TOBRAMYCIN)) 衛署藥製字第036239號 TOBRAMYCIN 2017-11-09
拓葩黴素40公絲/公撮注射液(泰百黴素)(TOPRAMYCIN INJECTION 40MG/ML (TOBRAMYCIN) "PANBIOTIC") 衛署藥製字第033942號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2016-04-01
特博欣注射液40公絲/公撮(泰百黴素)〝永豐〞(TOBUCIN INJECTION 40MG/ML (TOBRAMYCIN SULFATE) "Y.F.") 衛署藥製字第033215號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2015-10-19
"聯邦"優霸注射液(泰百黴素)(URIBRA INJECTION (TOBRAMYCIN) "UNION") 衛署藥製字第031167號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2015-03-12
百福黴素注射液40公絲/公撮(泰百黴素)(BIOMICIN INJECTION 40MG/ML "WINSTON" (TOBRAMYCIN)) 衛署藥製字第030821號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2014-01-17
特柏明注射劑(泰百黴素)(TOBRAMYCIN INJECTION "PRINCE") 衛署藥製字第021583號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2010-03-03
泰百信注射液40公絲/公撮(泰百黴素)(TOBCIN INJECTION 40MG/ML (TOBRAMYCIN) "N.K.") 衛署藥製字第021268號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2013-10-03
泰百信注射液10公絲/公撮(泰百黴素)(TOBCIN INJECTION 10MG/ML (TOBRAMYCIN) "N.K.") 衛署藥製字第021267號 TOBRAMYCIN (SULFATE) 2013-10-03

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。