Mometasone

品名 許可證字號 主成份 更新日期
"溫士頓" 美膚娜軟膏0.1%(Mena Ointment 0.1% "Winston") 衛署藥製字第048034號 MOMETASONE FUROATE 2016-01-28
膚莫敏洗劑0.1% W/W(Murozo Lotion 0.1% w/w) 衛署藥製字第047773號 MOMETASONE FUROATE 2015-11-30
易妥生乳膏(Eloderm Cream) 衛署藥輸字第025392號 MOMETASONE FUROATE 2015-07-06
易妥生乳膏(Eloderm Cream) 衛署藥輸字第025392號 MOMETASONE FUROATE 2015-07-06
喜膚能軟膏0.1%(Momesone Ointment 0.1%) 衛署藥製字第047625號 MOMETASONE FUROATE 2015-06-02
“內外”膚敏寧 乳膏 0.1%(Dermome Cream 0.1%“N.W.”) 衛署藥製字第049332號 MOMETASONE FUROATE 2015-05-29
“內外”膚敏寧 乳膏 0.1%(Dermome Cream 0.1%“N.W.”) 衛署藥製字第049332號 MOMETASONE FUROATE 2015-05-29
芙美爽乳膏 1毫克/公克(FUMESONE CREAM 1MG/GM) 衛署藥製字第046540號 MOMETASONE FUROATE 2015-04-17
皚膚美得軟膏(ELOMET OINTMENT 0.1%) 衛署藥輸字第020199號 MOMETASONE FUROATE 2015-02-25
艾若膚 乳膏 0.1%(ELOFUTE CREAM 0.1%) 衛署藥製字第046419號 MOMETASONE FUROATE 2014-11-03
"黃氏" 抹爽乳膏(MOSONE CREAM "H.S.") 衛署藥製字第045672號 MOMETASONE FUROATE 2014-08-06
威若美得乳膏0.1%(Vizomet cream 0.1%) 衛部藥輸字第026171號 MOMETASONE FUROATE 2014-01-15
茫露芙乳膏0.1%W/W(MONOVEL CREAM 0.1% W/W) 衛署藥輸字第022806號 MOMETASONE FUROATE 2013-12-31
茫露芙軟膏(MONOVEL OINTMENT 0.1%) 衛署藥輸字第022930號 MOMETASONE FUROATE 2013-12-31
皚膚美得洗劑0.1%W/W(ELOMET LOTION 0.1% W/W) 衛署藥輸字第022620號 MOMETASONE FUROATE 2013-12-31
莫美他松(Mometasone Furoate) 衛部藥陸輸字第000630號 2013-11-07
舒膚美洗劑0.1%(Mome lotion 0.1%) 衛署藥製字第048214號 MOMETASONE FUROATE 2013-10-15
莫美他松(Mometasone Furoate) 衛部藥輸字第026113號 2013-08-28
舒膚能乳膏0.1%(Shu Fu Neng Cream 0.1%) 衛署藥製字第058016號 MOMETASONE FUROATE 2013-08-20
"元宙" 黛安膚乳膏(DANCE CREAM) 衛署藥製字第045825號 MOMETASONE FUROATE 2013-08-02

 

 


 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構